Poskytujeme komplexné služby sprostredkovateľa poistenia pre podnikateľov a širokú verejnosť hlavne v oblasti neživotného poistenia. Naša práca začína dôslednou analýzou rizika, pokračujúc v audite existujúceho poistenia respektíve v návrhu rozsahu poistného krytia. Následne Vám pomôžeme s výberom optimálneho poistenia, poskytneme vám profesionálny servis pri správe vášho poistenia a riešení poistných udalostí. Klient je u nás stále na prvom mieste. Naše úsilie má za cieľ spokojného klienta , spoľahlivo poisteného pri čo najnižších nákladoch.

1.

ANALÝZA RIZIKA

Naše služby poskytované klientom začínajú dôslednou analýzou rizík. Analýza rizík spočíva hlavne v identifikácii rizík, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na podnikanie spoločnosti. V prípade fyzických osôb sa jedná hlavne o zistenie potrieb klienta.

2.

Návrh krytia a audit existujúceho poistenia

Po dôslednej analýze rizík naša spoločnosť navrhne klientovi rozsah poistenia, ktorý by mal mať zabezpečený pre dôsledné krytie jeho podnikateľských rizík.
V prípade, že klient už má uzatvorené nejaké poistné zmluvy, naša spoločnosť vykoná audit existujúceho poistenia, ktorého výsledkom je zhodnotenie či rozsah krytia poskytnutý v existujúcich zmluvách je dostatočný resp. či je možné ho vylepšiť.

3.

Výber poistenia

Po odsúhlasení navrhovaného rozsahu krytia rizík naša spoločnosť uskutoční výber poistného produktu, ktorý najlepšie zabezpečí krytie identifikovaných rizík. Pri tomto výbere naša spoločnosť na základe svojich skúseností a situácie na poistnom trhu osloví minimálne 3 poisťovne a ponuku týchto poisťovní odprezentuje klientovi. Počet oslovených poisťovní závisí od druhu poisťovaného rizika a od preferencií klienta.

4.

Správa poistenia

Klientom, ktorý už majú svoje podnikateľské riziká poistené, naša spoločnosť zabezpečuje správu poistenia. Táto činnosť pozostáva z komunikácie s poisťovňami a klientom ohľadom napríklad správnosti vyúčtovaní poistného, zabezpečenia vinkulácií, úpravy výšky poistného pri prolongáciách poistných zmlúv a iných administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poistných zmlúv našich klientov.

5.

Likvidácia poistných udalostí

V prípade škodovej udalosti naša spoločnosť poskytuje svojim klientom profesionálne poradenstvo pri ich riešení, ktoré spočíva v pomoci pri hlásení poistnej udalosti, zorganizovaní obhliadky poisťovňou a dohliadaním nad procesom likvidácie, čo by malo byť ukončené výplatou plnenia k spokojnosti klienta.

Dokumenty na stiahnutie