Údaje o poistenej osobe

Adresa trvalého bydliska
Údaje o programe erasmus
Údaje o poistenej ceste
 
 
 
 

celková cena poistenia
- € (s DPH)
 
Poistné zaslať na bankový účet:
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2185 6486
BIC: TATRSKBX
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 09 Bratislava
Poistné krytie začína najskôr dňom nasledujúcim po zaplatení poistného, nie však skôr ako pred dohodnutým dátumom vycestovania.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre tretie osoby a zároveň potvrdzujem, že som bol oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami MetLife Europe Insurance Limited Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Union poisťovňa, a. s. , s Formulárom o dôležitých podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy od poisťovne MetLife Europe Insurance Limited Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Union poisťovňa, a. s. a s povinnými informáciami pre klienta.